Statut

STATUT
Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego

I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY STOWARZYSZENIA

§ 1.

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: „Opolskie Towarzystwo Fotograficzne”.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest „Opole”.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest ‘’Rzeczpospolita Polska’’.

§ 4.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.

§ 5.

Stowarzyszenie używa pieczątki podłużnej o treści: ‘’Opolskie Towarzystwo Fotograficzne’’ – z podaniem adresu aktualnej siedziby.

II. CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 6.

Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie wśród swoich członków umiejętności technicznych i sztuki fotograficznej oraz popularyzację fotografii we wszystkich jej dziedzinach.

§ 7.

1. Dla osiągnięcia celów określonych w §6 Stowarzyszenie:
a. – prowadzi fotograficzną dokumentację regionu opolskiego oraz popularyzację tego regionu;
b. – rozwija wiedzę i sztukę fotograficzną w środowisku działania poprzez organizację odczytów, zebrań dyskusyjnych, kursów szkoleniowych, konkursów, pokazów prac, plenerów i prowadzenie biblioteki;
c. – organizuje wystawy fotograficzne członków Stowarzyszenia, umożliwia udział w wystawach obcych oraz udziela wszechstronnej pomocy członkom w tym zakresie;
d. – pogłębia zainteresowanie członków zabytkami sztuki, przyrody, krajobrazu i folkloru ze szczególnym uwzględnieniem regionu opolskiego;
e. – współpracuje z jednostkami państwowymi oraz samorządowymi, społecznymi, placówkami kulturalnymi i innymi organizacjami;
f. – współpracuje z krajowymi i zagranicznymi Stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach.
2. Stowarzyszenie może przystępować na członka krajowych i międzynarodowych organizacji związanych z fotografią w tym do związków Stowarzyszeń.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. – członków zwyczajnych;
b. – członków wspierających;
c. – członków honorowych.

§ 9.

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który uzna cele i zadania Stowarzyszenia, podpisze deklarację członkowską, wpłaci wpisowe i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec, mający miejsce zamieszkania na terenie Polski na warunkach obowiązujących obywateli Polskich.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Polski.
4. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku od 10 do 18 lat, posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za pisemną zgodą opiekuna prawnego, z tym, że skład Zarządu muszą stanowić członkowie pełnoletni.

§ 10.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zobowiąże się do popierania celów i zadań Stowarzyszenia przez zadeklarowaną stałą pomoc materialną.
Członek wspierający nie posiada czynnych i biernych praw członka zwyczajnego.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 11.

1. Na wniosek Zarządu – Walne Zebranie Stowarzyszenia może nadać godność członka honorowego obywatelowi polskiemu za wybitne zasługi w dziedzinie fotograficznej, działalności naukowej, publicystycznej, artystycznej lub organizacyjnej.
2. Członek honorowy jest zwolniony od obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 11a

1.Na wniosek Zarządu – Walne Zebranie Stowarzyszenia może nadać godność Honorowego Prezesa ustępującemu Prezesowi, za wybitne zasługi w dziedzinie fotograficznej, działalności naukowej, publicystycznej, artystycznej lub organizacyjnej.

2. Prezes Honorowy jest zwolniony od obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 12.

1. Członkowi zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a. – uczestnictwa i wnioskowania na walnym Zebraniu oraz wyboru i wybieralności do władz Stowarzyszenia;
b. – korzystania z urządzeń Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd;
c. – posiadania legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
a. – popierania działalności Stowarzyszenia, czynny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;
b. – przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
c. – regularne wpłacanie składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa określone w ust. 1 pkt. b. i c. oraz prawo udziału w zebraniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.
4. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz do przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członek honorowy ma obowiązek popierania celów statutowych Stowarzyszenia oraz do przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 13.

Wpisowe winno być wpłacane w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia, a składki członkowskie do końca każdego kwartału kalendarzowego.

§ 14.

Utrata praw członkowskich następuje na skutek:
a. – pisemnego zgłoszenia członka o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;
b. – prawomocnego wyroku karnego, orzekającego utratę praw publicznych i honorowych;
c. – uchwały Zarządu Stowarzyszenia na skutek zalegania z płatnością składek przez okres co najmniej dwóch kwartałów lub nie wykonywaniem obowiązków Statutowych;
d. – śmierci członka;
e. – pozbawienia członkostwa honorowego na podstawie Uchwały Walnego Zebrania.

III. WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 15.

Najwyższą władzę w Stowarzyszeniu sprawuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Podczas trwania kadencji władzę sprawuje Zarząd, w zakresie określonym w §27. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym powołanym do realizacji zadań określonych w §29.

§ 16.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział wszyscy członkowie zwyczajni. Ponadto w Zebraniu biorą udział z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.

§ 17.

1. Walne zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na trzy lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebrania zwoływane są ze szczególnie ważnych przyczyn:

  1. na wniosek Zarządu,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

na wniosek co najmniej 1/3 części członków zwyczajnych
Nadzwyczajne Walne Zebranie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 18.

Walne Zebranie zwołuje Zarząd pisemnym zawiadomieniem wszystkich członków na 14 dni przed terminem Zebrania, z podaniem porządku obrad.

§ 19.

Walne Zebranie wybiera przewodniczącego i sekretarza spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 20.

Do właściwości walnego Zebrania należy:
a. – rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w przedmiocie działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
b. – podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu;
c. – ustalenie wytycznych dla działalności Stowarzyszenia;
d. – ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;
e. – rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących rozwoju Stowarzyszenia, nabycia i zbycia nieruchomości;
f. – uchwalanie innych wniosków;
g. – wybieranie w tajnym głosowaniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
h. – podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd do załatwiania spraw zastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania;
i. – podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku;
j. – nadawania i pozbawienie godności człowieka honorowego.

§ 21.

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności:
a. – w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków zwyczajnych;
b. – w drugim terminie – co najmniej 20% członków zwyczajnych.
2. Uchwała Walnego Zebrania dotycząca zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia wymaga większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
3. Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie, chyba, że Walne Zebranie większością uchwali głosowanie tajne.
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 22.

Z przebiegu walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania.

§ 23.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. Funkcje sprawowane we władzach Stowarzyszenia są bezpłatne. Czynności niewchodzące w zakres obowiązków funkcyjnych członków władz mogą być w razie potrzeby wynagradzane z przewidzianych na ten cel środków finansowych Stowarzyszenia.

§ 24.

1. W skład Zarządu wchodzą:
a. – Prezes
b. – Vice Prezes
c. – Sekretarz
2. Na pierwszym zebraniu wybrani członkowie Zarządu dokonują wyboru na poszczególne funkcje.

§ 25.

1. Trzykrotna w ciągu roku nieusprawiedliwiona nieobecność członka Zarządu na zebraniach powoduje utratę jego mandatu.
2. W przypadku ustąpienia lub utraty mandatu członka Zarządu, Zarząd uzupełnia przez kooptację skład do liczby wybranych członków.
W koniecznym przypadku Zarząd dokonuje zmiany funkcji zajmowanych przez członków Zarządu.
3. W razie jednoczesnego ustąpienia lub utraty mandatu więcej niż połowy członków Zarządu, winno być zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie w celu dokonania wyboru nowego Zarządu.

§ 26.

Zebrania Zarządu winny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność większości – w tym Prezesa lub V-ce Prezesa, za wyjątkiem uchwały o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z powodu ustąpienia więcej niż połowy członków Zarządu.
Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokoły podpisywane przez dwóch członków Zarządu.

§ 27.

1 Do czynności Zarządu należy:
a. – reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz;
b. – realizacja celów i zadań Stowarzyszenie,
c. – wykonywanie uchwał Walnych Zebrań i zaleceń Komisji Rewizyjnej;
d. – opracowanie preliminarzy finansowych i dysponowanie funduszami Stowarzyszenia;
e. – prowadzenie ksiąg rachunkowych i inwentarzowych oraz sporządzanie bilansów;
f. – przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
g. – organizowanie wystaw, konkursów, kursów szkoleniowych, odczytów i wieczorów autorskich, pokazów prac, plenerów;
h. – zwoływanie Walnych Zebrań;
i. – organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych obowiązującymi przepisami;
j. – rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
k. – podejmowanie decyzji w sprawach nabycia i zbycia majątku Stowarzyszenia, z wyjątkiem nieruchomości oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
l. – powoływanie Komisji i ustalanie ich zadań.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 30. ust. 2 należy do Prezesa Zarządu, chyba, że Zarząd w danej sprawie postanowi inaczej.
3. Członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie od rozstrzygnięcia Zarządu w sprawie sporu między członkami Stowarzyszenia.
Zainteresowany członek wnosi odwołanie za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o rozstrzygnięciu sprawy.

§ 28.

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu.
2. Na pierwszym zebraniu Komisja wybiera przewodniczącego Komisji.
3. Komisja wykonuje swoje czynności w składzie co najmniej dwóch członków, w tym przewodniczącego.
4. W zakresie uzupełnienia składu Komisji stosuje się odpowiednio postanowienia § 25. ust. 2 i 3.

§ 29.

1. Do zakresu obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a. – badanie i kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
b. – kontrola całokształtu działalności Zarządu;
c. – składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi;
d. – w przypadkach uzasadnionych zgłaszanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę co najmniej raz do roku.

§ 30.

1. Majątek stowarzyszenia stanowią:
nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz środki tworzące fundusz Stowarzyszenia.
2. Majątek określony w ustępie 1. Stowarzyszenie uzyskuje z:
a. – wpisowego i składek członkowskich;
b. – deklaracji i subwencji oraz środków z funduszy publicznych;
c. – darowizn, zapisów i subwencji;
d. – wpływów z działalności statutowej i gospodarczej
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach z tym, że dochód z działalności gospodarczej służy działalności statutowej Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 31.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Przy podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie wyznacza co najmniej 3-osobową komisję likwidacyjną, ustala sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przekazaniu majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (DZ.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§ 32.

1.Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wymienionym w § 7 punkt 1 podpunkt a), b), c), d).